Practical Polish for Teachers II

Practical Polish for Teachers II

Study Cycle: 2

Lectures:0

Seminars:0

Tutorials:60

ECTS credit:3

Lecturer(s): asist. dr. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, Zaposleni bodoči (za najave)

Content

Czytanie i analizowanie tekstów specjalistycznych oraz sporządzanie notatek (teksty argumentacyjne i naukowe; wykorzystanie źródeł).
Rozumienie ze słuchu i streszczanie tekstów specjalistycznych (dyskusja specjalistyczna, wykład, referat, oświadczenie...).
Dłuższe wypowiedzi na wybrany temat (pola znaczeniowe).
Dyskusja na dany temat (analiza idiomów, stałych połączeń wyrazowych). Mowa zależna, zabiegi i techniki narracyjne, opanowanie różnych rejestrów stylistycznych języka.
Różnica w użyciu wyrazów obcych w języku polskim i słoweńskim.