Linguistic Culture

Linguistic Culture

Study Cycle: 2

Lectures:15

Seminars:0

Tutorials:30

ECTS credit:4

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Content

– Rozróżnienie pojęć norma – kodyfikacja, norma – uzus.
– Stosunek między normą, systemem językowym i uzusem.
– Style funkcjonalne języka: norma języka literackiego i języków nieliterackich.
– Kryteria i sposoby tworzenia normy języka literackiego. Źródła normy (korpusy językowe jako współczesne źródło języka).
– Zasady „poprawności” językowej – argumenty za i przeciw.
– Rozwój normy polskiego języka literackiego i podstawowe zasady współczesnej normy języka literackiego.
– Fundamentalne pojęcia kultury języka: puryzm, abnegacja, planowanie języka (kultura języka i polityka językowa).
– Kultura języka w roli krytycznego narzędzia wartościowania normy języka literackiego, zwłaszcza jej kodyfikacji.
– Rola redakcji językowej tekstów jako jednego z elementów dbałości o kulturę języka polskiego.
– Klasyfikacja błędów językowych.