Studijski programi prve stopnje

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika

Vsebine

Eden od velikih izzivov za sodobne družbe je tudi tako imenovana informacijska eksplozija: ogromna količina informacij, ki onemogoča, da bi vsak posameznik ob pravem času dobil pravo informacijo za rešitev svojega informacijskega problema. Strokovna in znanstvena področja bibliotekarstva, informatike in založništva se ukvarjajo s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit dostop do informacij. Prav zato je poklic takega informacijskega strokovnjaka, kot ga izobražujemo v programu Bibliotekarstvo in informatika, eden od poklicev prihodnosti. Posebna prednost dvopredmetnega programa Bibliotekarstvo in informatika pa je v tem, da povezuje znanje o bibliotekarstvu, informatiki in založništvu, torej znanje o zbiranju, urejanju, shranjevanju in posredovanju informacij, z drugo disciplino, torej s področjem, kjer informacije nastajajo.

Temeljni cilj dvopredmetnega študijskega programa Bibliotekarstvo in informatika, ki poteka kot redni študij, je usposobiti strokovnjaka za delo na področju organiziranja znanja. S tem so tudi povezane splošne kompetence, ki vključujejo produkcijo, distribucijo, organiziranje, shranjevanje in posredovanje 2 vseh vrst publikacij in informacij na področju svoje druge discipline. Znano je namreč, da se delo z informacijami in gradivom prilagaja posamezni disciplini in uporabnikom s tega strokovnega področja. Tako so npr. potrebe po organizaciji in posredovanju informacij različne v medicini in tehniki. Na primer: Študent, ki se bo usposobil tudi na področju geografije bo usposobljen za organizacijo in vzdrževanje digitalne zbirke zemljevidov. Študent, ki bo za drugo smer izbral jezik in književnost, bo lahko delal v splošni knjižnici kot informator za leposlovje, v visokošolski knjižnici za ta jezik, ali v založbi. Program daje osnove tudi za nadaljevanje študija na magistrski stopnji, zlasti za pedagoško delo v šolskih knjižnicah in mladinskih oddelkih splošnih knjižnic, ter za vseživljenjsko strokovno in znanstveno usposabljanje.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic 45 45 0 0 10 zimski
Osnove informacijske znanosti 30 15 0 0 6 letni
Osnove organizacije informacij 45 30 30 0 9 letni
Uvod v znanstveno delo 30 15 0 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Informacijski viri in storitve 30 15 0 0 5 letni
Organizacija knjižničnih zbirk 30 15 30 0 8 zimski
Osnove knjigarstva 30 15 0 0 6 zimski
Sistemi za poizvedovanje 30 30 15 0 7 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Avtomatizacija knjižnic 15 15 15 0 6 zimski, letni
Elektronsko založništvo 15 0 30 0 6 letni
Književnost za bibliotekarje in založnike 30 0 0 0 4 zimski, letni
Knjižne vsebine v popularni kulturi 15 15 0 0 4 zimski, letni
Oblikovanje spletnih strani 1 15 15 0 0 4 zimski, letni
Osnove psihologije 30 15 0 0 5 letni
Osnove statistike za bibliotekarje-informatike 15 0 30 0 4 letni
Sociologija medijev in znanja 30 15 0 0 5 letni
Splošna knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
Šolska knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
Visokošolska knjižnica 15 15 0 0 4 zimski, letni
3. letnik P S V D KT Semester
Izgradnja knjižničnih zbirk 45 30 0 0 8 zimski
Katalogizacija 30 15 30 0 8 letni
Praktikum z diplomskim seminarjem 0 10 0 0 6 letni
Zunanji izbirni predmeti 8

Sodelavke in sodelavci oddelka